Zabel-Krüger-Damm 229, 13469 Berlin                                                 e-Mail: post@polskarada-berlin.de

• Nowości - Aktuelles • O nas - Über unsZarząd - VorstandStatut - SatzungArchiwum - ArchivImpressum

Partnerzy - Kooperationspartner: Projekt "Język polski w Niemczech"
Dom Polonii w OstródzieSenat Rzeczypospolitej Polskiej

Wsparcie dla szkół polonijnych i nauczycieli języka polskiego w Niemczech

Trwa nabór wniosków w projekcie „Język polski w Niemczech - tożsamość, konsolidacja, perspektywa”,
który ma na celu wsparcie społecznych szkół polonijnych oraz promocję języka polskiego na terenie całych Niemiec.

Nabór prowadzony jest przez Centrum Promocji i Koordyncji Języka Polskiego w Niemczech w ramach programu bezpośredniego wparcia szkół polonijnych realizowanego ze środków Senatu RP z programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą przez Fundację Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. M. Reja, Polską Radę w Berlinie oraz Federalny Związek Nauczycieli Języka Polskiego w Niemczech.

Organizacje Polonijne


Wnioski można składać do 15 listopada 2016 r. przy pomocy formularza znajdującego się na stronie projektu: www.szkolapopolsku.de

Program wsparcia dotyczy trzech priorytetów:
- nauczanie
- projekt/wyjazd do Polski
- doskonalenie zawodowe

Informacje niezbędne dla wnioskodawców znajdują się w dokumencie „Zasady przyzna-wania dofinansowania w ramach realizacji zadania publicznego Język Polski w Niemczech – tożsamość, konsolidacja, prespektywa” na stronie projektu.

Dodatkowych informacji udziela: Koordynator Centrum Koordynacji i Promocji Języka Polskiegow Niemczech d/s Programu: Małgorzata Tuszyńska
email: m.tuszynska@szkolapopolsku.de
tel: 030/62609178 w dni robocze w godz. 17:00-20:00


Nowy rok szkolny PTS „Oświata” w Berlinie zainaugurowano szkoleniem kadry pedagogicznej.

Nowy rok szkolny 2016/17 w społecznych szkołach w Berlinie prowadzonych przez Polskie Towarzystwo Szkolne „Oświata” zainaugurowano Radą Pedagogiczną kadry nauczycielskiej i zarządu Towarzystwa.
Berlińska „Oświata” bierze aktywny udział w projekcie „Język polski w Niemczech –tożsamość, konsolidacja, perspektywa”, realizowanym ze ze środków Senatu RP w ramach programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą, przez krakowską Fundację Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. M.Reja we współpracy z Federalnym Związkiem Nauczycieli Języka Polskiego i Polską Radą Związek Krajowy w Berlinie.
W kwietniu nauczyciele Towarzystwa uczestniczyli w szkoleniu metodycznym inaugurującym w.w projekt. W nowym roku szkolnym Zarząd Towarzystwa położył nacisk na podniesienie kwalifikacji nauczycieli z zakresu organiazcji pracy i dokumentowania procesu dydaktycznego.
Na zebranie 09 września 2016r. zaproszono Małgorzatę Tuszyńską reprezentującą powołane w ramach w.w. projektu Centrum Koordynacji i Promocji Języka Polskiego w Niemczech. Pedagodzy i Zarząd Towarzystwa poznali szczegóły wsparcia ośrodków polonijnej edukacji oferowanego przez projekt oraz odbyli szkolenie z zakresu organizacji pracy szkoły polonijnej oraz planowania i dokumentowania pracy polonijnego nauczyciela.
Projekt przewiduje wparcie organizacji polonijnych i nauczycieli w trzech priorytetach: nauczanie; projekt/wyjazd do Polski; doskonalenia zawodowe.
Aby uzyskać dofinansowanie należy złożyć odpowiedni wniosek za pomocą formularza dostępnego na stronie projektu, gdzie można zapoznać się z dodatkowymi informacjami: http://szkolapopolsku.de/dofinansowanie/
Nauczyciele z zadowoleniem przyjęli możliwości wsparcia indywidulanego rozwoju zawodowego w ramach oferty projektowej, bowiem możność refundacji kosztów poniesionych z tytułu uczestnictwa w konferencjach czy szkoleniach metodycznych staje się dla nich realną szansą dostępu do najnowszych osiągnięć glotodydaktyki i zapoznania się z tym, co w dziedzinie pracy z dziećmi dwujęzycznymi proponują np. uniwersytety na terenie Niemiec.
Dla polonijnych organizacji szczególnie istotne wydaje się, iż mogą aplikować nie tylko o refundację poniesionych wydatków na pomoce dydaktyczne, podręczniki, ćwiczenia, czy środki trwałe, takie jak rzutnik czy aparat fotograficzny, ale także o dofinansowanie statutowej działalności, jakim jest bieżące nauczanie języka polskiego, historii i geografii Polski.
Przewodnicząca Towarzystwa p. Barbara Rejak, dziękując za przeprowadzenie szkolenia, podkreślała fakt, iż szkolnictwo polonijne potrzebuje zinstytucjonalizowanego wsparcia, aby zapewnić mu możliwość ciągłego rozwoju i wyjście poza działalność projektową z roku na rok.


tekst: Małgorzata Tuszyńska
zdjęcia: Małgorzata Tuszyńska
20160916_szkolenie 20160916_szkolenie 20160916_szkolenie 20160916_szkolenie 20160916_szkolenie 20160916_szkolenie 20160916_szkolenie
Berlin głosuje 18-ego września 2016 – zagłosuj również!

2016.09.18 Berliner Wahlen


Dnia 18-ego września 2016 masz możliwość współdecydowania, kto w kolejnych pięciu latach będzie uprawiał politykę w Twojej dzielnicy (Bezirk).
Wybierz tego dnia przedstawicieli i przedstawicielki Twojego sejmiku samorządowego (Bezirksverordnetenversammlung, w skrócie BVV) reprezentujących interesy Twojej dzielnicy.
Zagłosuj w lokalu wyborczym lub drogą pocztową.

W jaki sposób to zrobić, o co dokładnie chodzi i dlaczego opłaca się pójść na wybory, dowiesz się tutaj: voteberlin.eu

Co robi sejmik samorządowy?

Sejmik samorządowy (Bezirksverordnetenversammlung, w skrócie BVV) podejmuje decyzje dotyczące danej dzielnicy.
Sejmik samorządowy decyduje o projekcie budżetu danej dzielnicy, czyli na co zostaną wydane pieniądze.
Po wyborach sejmik samorządowy wybiera członków i członkinie urzędu okręgowego (Bezirksamt), tzn. Pana albo Panią burmistrz oraz czworo radnych miejskich (Stadträte). Zostają oni wybrani przez zwykłą większość i kierują urzędem okręgowym.
 
Wybór Pana / Pani burmistrz przebiega zazwyczaj poprzez podanie propozycji przez najsilniejszą partię.
W celu aby większość członków i członkiń sejmiku samorządowego zgodziła się na jej wybór, najczęściej wiele z frakcji w sejmiku samorządowym musi dojść do porozumienia w wyborze jednego kandydata / jednej kandydatki.
Radcy i radczynie miejscy wybierani są następnie wg. „Proporcji partii”. To oznacza, że każda z frakcji może zaproponować w zależności od swojej wielkości jednego lub więcej radców / radczyń miejskich.
W odróżnieniu do senatu, sejmiki samorządowe są więc reprezentowane przez wiele różnych partii politycznych.
Sejmik samorządowy kontroluje urząd dzielnicowy, tj. Pana lub Panią burmistrz, radców i radczynie miejskie. To znaczy, że sejmik samorządowy sprawdza, czy członkowie i członkinie urzędu dzielnicowego dobrze wykonują swoje zadania i działają wg. decyzji sejmiku samorządowego.
Poprzez wnioski i polecenia sejmik samorządowy wpływa na pracę urzędu dzielnicowego.

Projekt prowadzony przez: minor

Finansowany przez: BLZpB_logo

Spotkania Polsko - Niemieckie 2016

deutsch-polnische Begegnungen 2016
Dzien Polinii 2016

Polonia-Tag 2016
2016.08 Ukraina

Uwaga: wycieczka jest odwołana!
Program wycieczki: czytaj dalej

  2016.07.24_kajaki_Drawa_Korytnica

Program wycieczki: czytaj dalej
201606_Ostroda

W 25-lecie podpisania „Traktatu o dobrym sąsiedztwie” Małgorzata Tuszyńska mówi o perspektywach rozwoju edukacji polonijnej w Niemczech.

W dniach 16 czerwca do 19 czerwca 2016r.w Ostródzie odbył się po raz szósty Światowy Zajazd Nauczycieli Polonijnych "WSCHÓD - ZACHÓD - ŁĄCZY NAS POLSKA".
Małgorzata Tuszyńska w referacie "Język polski w Niemczech - tożsamość, konsolidacja, perspektywa" w 25-lecie podpisania "Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy" omówiła stan edukacji języka polskiego w Niemczech i przedstawiła zadania jakie stoją przed polonijną oświatą wskazując na perspetywy jej rozwoju jakie daje projekt, który Fundacja Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. M.Reja realizuje we współpracy z Federalnym Związkiem Nauczycieli Języka Polskiego oraz Polską Radą Związek Krajowy w Berlinie poprzez, powołane ze środków Senatu RP, Centrum Koordynacji i Promocji Języka Polskiego w Niemczech.

W ciągu 4 dni 120 uczestników z całego świata obradowało pod hasłem : "Uczymy jak uczyć" nad przyszłością polonijnej oświaty, zapoznając się z nowymi metodami nauczycielskiego warsztatu. Konferencja ta była okazją do wymiany doświadczeń nauczania języka polskiego z wielu zakątków naszego globu. Obok licznie reprezentowanej Europy na zajazd przybyli przedstawiciele z Ameryki Północnej i Południowej, Australii i Azji. Z Niemiec przyjechało 4 przedstawicieli reprezentujących polonijne organizacje oświatowe zrzeszone w Kongresie Oświaty Polonijnej: Chrześcijanskie Centrum Krzewienia Kultury i Języka Polskiego w Niemczech, Macierz Szkolną w Niemczech, Polskie Towarzystwo Szkolne "Oświata" w Berlinie oraz Radę Polską Związek Krajowy w Berlinie. Prezydium Kongresu Oświaty Polonijnej jako organizacja polonijna wspierająca Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” w organizacji zjazdu przekazało Pani Annie Zalewskiej Minister Edukacji Narodowej przygotowane przez Zarząd KOP postulaty nauczycieli polonijnych z prośbą o ich uwzględnienie w przygotowywanej przez MEN „Strategii nauczania języka polskiego za granicą”. Postultaty dotyczyły podniesienia rangi szkół polonijnych na świecie i wzmocnienia pozycji polonijnych nauczycieli. Pani Minister zapewniła, że powołana przez MEN komisja ds. opracowania „Strategii” wnikliwie przeanalizuje postulaty i obiecała podjąć działania dla wzmocnienia pozycji polonijnych szkół i nauczycieli.

Zjazd stworzył okazję do spotkania z uczestniczącymi w konferencji osobami odpowiedzialnymi za wsparcie Polaków za granicą w ramach działalności organów Sejmu, Senatu, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Kancelarii Prezydenta i Premiera.
201606_Ostroda


Dzięki temu oprócz zdobytej wiedzy i umiejętności, wzajemnego poznania i budowania światowej rodziny pedagogów polonijnych, organizatorzy wskazują na konkretne efekty wsparcia rozwoju edukacji polonijnej jakim jest rozpoczęcie intensywnego dialogu mającego na celu wypracowanie prawnych i finansowych rozwiązań wspierających oświatę polonijna i polską poza granicami. Jesteśmy wdzięczni organizatorom zjazdu, iż w rocznicę podpisanego 17. czerwca w 1991r. "Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy" umożliwili nam podsumowanie 25 lat nauczania języka polskiego w Niemczech oraz wskazanie zadań i perspektyw dla rozwoju polonijnej oświaty w RFN. Przez ostatnie ćwierćwiecze ta bilateralna umowa między Polską a Niemcami była aktem prawnym, który pozwolił organizacjom polonijnym rozwinąć edukację języka polskiego w Niemczych. Ponadto dawał polonijnym związkom i organizacjom możłiwość rozwoju ich działalności i gwarantował wsparcie i ochronę państwa niemieckiego dla mieszkających w Niemczech Polaków, aby mogli pielęgnować polską kulturę i tradycje. Naturalnie po 25 latach trzeba oceniać zakres i wymierne skutki działania „Traktatu..”, aby dążyć do lepszej jego realizacji.

Miejsce godne polecenia: Dom Polonii w Ostródzie
201606_OstrodaEuro 2016 w Ambasadzie RP

Mecz Polska-Niemcy, przypadający w przeddzień 25-rocznicy podpisania Traktatu o Dobrym Sąsiedztwie, oglądał prawie co trzeci Polak. Transmisja telewizyjna przyciągnęła miliony kibiców w Polsce, ale nie tylko. W Berlinie, trudno było nie zauważyć biało-czerwonych flag, powiewających na balkonach, samochodach i umieszczonych przy polskich instytucjach. Z pewnością symbolizowały fakt, iż w tym wyjątkowym dniu niemal wszyscy byliśmy kibicami.

Wieczorem prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką w ramach Euro 2016, obejrzał mecz Polski z Niemcami, w towarzystwie przedstawicieli Polonii. Spotkanie odbyło się na terenie polskiej ambasady w Berlinie. Wydarzenie było przykładem na to, jak pozytywnie sport łączy ludzi. Podczas spotkania obecny był Ambasador Polski w Berlinie dr Jerzy Margański, a także Kierownik Wydziału Konsularnego RP Marcin Jakubowski.

Zaproszenie do polskiej ambasady w Berlinie przyjęli liczni działacze polonijni i osoby zaangażowane w pogłębianie polsko-niemieckich relacji na terenie stolicy Niemiec. Wśród gości nie zabrakło przedstawicieli Polskiej Rady Związku Krajowego w Berlinie, którą reprezentował między innymi - przewodniczący Ferdynand Domaradzki. Podczas sportowego spotkania obecni byli również przedstawiciele Biura Polonii - pan Aleksander Zając, szef biura i członek Konwentu Polonii w Niemczech. Nie zabrakło Przewodniczącej Polskiego Towarzystwa Szkolnego „Oświata“, a także licznej berlińskiej Polonii reprezentowanej przez wiele osób działających na rzecz polskiej kultury, sztuki, mediów. O wyjątkową atmosferę zadbali członkowie i sympatycy FC Polonia Berlin, pierwszego w Berlinie polskiego klubu piłkarskiego.

Mecz zakończył się wynikiem 0:0. Prezydent Andrzej Duda, podsumował chwilę po meczu- Trochę emocji przeżyliśmy wszyscy, ale jest dobrze. Mecz zakończył się sukcesem, zyskujemy jeden punkt - prezydent dodał jednocześnie, że z okazji rocznicy Traktatu wynik meczu okazał się być bardzo pozytywny. Jednocześnie podziękował polskiej drużynie za grę i włożony wysiłek, a także radość, którą sprawili nam wszystkim.

tekst: Martyna Weilandt
zdjęcia: Martyna Weilandt
20160616_EM_pl-de 20160616_EM_pl-de 20160616_EM_pl-de 20160616_EM_pl-de 20160616_EM_pl-de 20160616_EM_pl-de 20160616_EM_pl-de


Archiwum / zum ArchivCopyright © 2012-2016 Polska Rada - Zwiazek krajowy w Berlinie T.z.